ERC proposa que l’Ajuntament creï contractes i protocols que millorin les condicions de treball davant els episodis de temperatures extremes

  • En una moció al Ple de dimarts, defensaran que es garanteixin a tots els empleats municipals unes condicions saludables des del punt de vista tèrmic
  • Gabriel Fernàndez: «La feina que cal i que s’espera de nosaltres és, quan detectem situacions com aquesta, no amagar-nos rere subterfugis burocràtics, sinó denunciar-ho, com hem fet,i, també, buscar-hi solucions»

Esquerra Republicana Sabadell proposa que l’Ajuntament eviti que els seus treballadors i els de les empreses que contracti hagin de suportar temperatures extremes com les registrades aquest estiu a causa del canvi climàtic. Els republicans volen, concretament, que la institució adapti els plecs de concessió i prestació de serveis i obres per incloure-hi clàusules climàtiques com a criteri d’adjudicació i preferència. I, a més, impulsen que es desenvolupin o es revisin els protocols de tots els serveis municipals per garantir-hi unes condicions de treball saludables des del punt de vista tèrmic; en aquest cas, amb la participació dels sindicats que representen la plantilla de la corporació. El grup municipal republicà, el principal de l’oposició al consistori sabadellenc, defensarà la proposta en forma de moció al Ple municipal de dimarts 13.

Canvis legislatius

La moció republicana també insta el govern espanyol a promoure canvis legislatius en aquest mateix sentit. En concret, l’insta a «modificar la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic en la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 per introduir-hi l’obligatorietat d’incloure un pla de prevenció als contractes en els quals els treballadors puguin estar exposats a condicions ambientals o climàtiques que puguin afectar-ne la salut».

El text interpel·la, a més, el govern de la Generalitat de Catalunya, al qual proposa incloure als plecs de condicions dels contractes en què les condicions climàtiques puguin suposar un perill per als treballadors «l’obligatorietat de les empreses licitadores de tenir un pla de prevenció que contempli específicament els riscis derivats d’esdeveniments climàtics extrems com altes temperatures, temporals de fred i nevades, entre d’altres».

Gabriel Fernàndez ha dit: «En la primera onada de calor de les diverses que hi ha hagut aquest estiu, al juliol, vam denunciar-ho aquí mateix, a les obres del Passeig, i el govern municipal no va fer-hi res: cap acció efectiva perquè deixés de passar. Quan som a les institucions, la feina que cal i s’espera de cadascun de nosaltres és, quan detectem situacions com aquesta, no amagar-nos rere subterfugis burocràtics que la realitat desmenteix, sinó denunciar-ho, tal com hem fet, i, també, buscar-hi solucions. Per això fem el que fem: proposar canvis legislatius i canvis en els processos de contractació de l’Ajuntament i de la Generalitat, i revisar o crear protocols a escala municipal perquè tothom que treballa per a la nostra institució tingui condicions dignes».

Fernàndez ha afegit: «Canviar-ho serà possible. Perquè no és cert que l’Ajuntament no puguem fer-hi res: no podem treure pilotes fora o fer veure que no està passant el que tothom veu, i encara menys fer servir l’excusa que no en tenim competències. Som representants públics i tenim el deure de moure’ns davant de situacions intolerables, de transformar la realitat davant el fet que hi hagi empleats d’empreses contractades pel consistori que treballen a més 40 graus de sensació tèrmica i sota els raigsde sol durant hores. El canvi climàtic ja és aquí i això vol dir, també per als electes, prendre decisions adequades i coherents davant d’aquest nou escenari; sens dubte, i per posar-ne només un exemple, promoure una piscina d’onades amb tones de formigó al Ripoll és una acció política absolutament incoherent i irresponsable davant d’aquesta crisi ecològica planetària».

Contractació pública

La portaveu adjunta republicana, Èlia Soriano-Costa, ha indicat: «Les administracions, a través de la contractació pública, no només tenen una gran responsabilitat en l’activitat econòmica des d’un punt de vista qualitatiu, sinó també qualitatiu, ja que és tan important el volum de despesa i d’inversió que pot i ha de ser utilitzat com a palanca per a l’alineament dels interessos generals, i han d’apostar no solspel creixement econòmic, sinó també per la promoció de les condicions de progrés social i econòmic, la protecció dels drets socials i l’equilibri mediambiental».

I ha reblat: «Com a Ajuntament, entenem que els plecs de clàusules administratives particulars que es redactin han de contemplar, per a la prestació dels serveis, mesures climàtiques per garantir la salut dels treballadors i les seves corresponents penalitzacions per incompliment. Dins d’aquestes, es podria establir que els licitadors manifestin que compleixen determinats requisits a través de declaracions responsables i, un cop seleccionats els guanyadors, requerir al licitador que presenti la documentació que acrediti que es compleixen».

El regidor d’ERC Raül Garcia Barroso, també advocat, ha apuntat: «D’acord amb el que s’estableix a la Llei de l’Estatut dels Treballadors, tots tenen dret, en la seva relació de treball, a la seva integritat física i a una adequada política de prevenció de riscos laborals. Així doncs, quan els empleats de l’administració o de l’empresa adjudicatàriatreballin a l’aire lliure, s’han de prendre les mesures necessàries perquè puguin protegir-se de les inclemències climàtiques i perquè s’evitin, en tots els casos, riscos innecessaris per a la seva salut».

Garcia Barroso ha puntualitzat: «Segons l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 hi ha la possibilitat d’incorporar, entre els criteris qualitatius d’adjudicació, aspectes socials vinculats, entre d’altres, a la millora de les condicions laborals i salarials, i les relacionades amb la protecció de la salut i la seguretat en el treball. També a l’article 202 sobre les condicions especials, es recull la possibilitat d’imposar consideracions de tipus social per garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, així com les mesures per preveure la sinistralitat laboral i garantir el respecte pels drets laborals bàsics».